Obchodní podmínky

Prodávající

Spei servis spol. s r.o.
190 00 Praha 9, Na Vyhlídce 814/17
IČ: 00552577, DIČ: CZ00552577, Zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 206
Číslo účtu: 2347-091/0100, KB a.s., pobočka Praha 9 - Podvinný mlýn
Kontakt: spei@spei.cz, 286 001 020-2

Provozovny a otevírací doba:

Praha 9, Na Vyhlídce 814/17, Po - Pá: 7.00 - 17. 00 hodin; So: 8.00 - 12.00 hodin
Praha 10, Vinohradská 220, Po - Pá: 8.00 - 18.00 hodin
internetový obchod na adrese: eshop.spei.cz, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Kupující

V případě fyzické osoby - nepodnikatele se právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.
V případě fyzické a právnické osoby při výkonu jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že údaje, které mu kupující poskytl pro účely plnění kupní smlouvy jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám kromě situací souvisejících s distribucí a platbou za objednané zboží.
Kupujícímu nevzniká koupí produktů od prodávajícího žádné právo na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li sjednáno jinak zvláštní písemnou dohodou.

Objednání zboží

Katalog zboží na stánkách eshop.spei.cz je seznamem běžně dodávaného zboží v sortimentu prodávajícího. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě poptávky.
Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (košík), uvede správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží zasláno a objednávku odešle. Objednávkový formulář (košík) zobrazuje cenu zboží v okamžiku objednání, cenu dopravy, poplatků a cenu celkem. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, a slouží k rezervaci zboží. Objednávka je závazná a kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, s níž byl srozuměn při vyplňování objednávky.

Prodávající obdrží od kupujícího objednávku (návrh smlouvy), kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Tímto potvrzením je uzavřena kupní smlouva.
Prodávající dále kupujícího kontaktuje telefonicky/e-mailem, aby definitivně sjednal/upřesnil obsah objednávky (zboží a počet kusů, cena za zboží a přepravu) a způsob a termín doručení.

Kupující dostane zboží za cenu, za jakou zboží objednal. V případě, že se jedná o speciální zboží, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem telefonicky/e-mailem potvrdí cenu a termín dodání. V takovém případě je prodávající oprávněn změnit cenu vzhledem k aktuálnímu vývoji trhu a měnového kurzu. Nesouhlasí-li kupující s takovouto změnou, neodsouhlasí ji prodávajícímu a tím definitivně nepotvrdí objednávku, která tímto není realizována.

Storno objednávky

Kupující i prodávající mohou zrušit (stornovat) objednávku kupujícího bez udání důvodu za předpokladu, že objednávka dosud nebyla kupujícímu od prodávajícího potvrzena.
Zrušit objednávku po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže dodavatel nesplnil smluvní podmínky dodání.
Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a který odebírá zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího má v souladu s § 53., odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy dle výše uvedené věty se nevztahuje na kupující, kteří rezervovali zboží prostřednictvím internetového obchodu a odebrali zboží osobně na provozovně prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, bylo-li s jejich plněním s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 2. na dodávku zboží či služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele.
 3. na zboží upravené dle přání kupujícího, nebo na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době jeho objednání kupujícím skladem.
 4. na spotřební zboží, u kterého jeho použitím je znehodnocena jeho hodnota nebo její část (např. provozní kapaliny po otevření obalu, apod.).

Kupující může odstoupit od smlouvy pouze písemně, a to nejlépe dopisem v tomto formátu: "Chci jednostranné odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. dokladu (faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ......" Datum, podpis. Dopis může být doručen prostřednictvím elektronické pošty na adresu: reklamace@spei.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
V dopisu musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží a množství zboží, kterého se odstoupení týká, číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Kupující je povinen doručit vracené zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady spolu s dopisem nebo přiloženou kopií e-mailu. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu hradí zákazník. Zásilka musí být doručena prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží doporučujeme pojistit.
Vrácení zboží je zatíženo poplatkem ve výši 20% z běžné MOC s DPH.
Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zpět zákazníkovi kupní cenu po započtení poplatku za vrácení, a to převodním příkazem do 14 dnů.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci být odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu jakékoli další vzniklé náklady.

Není-li kupující schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (zboží bylo částečně s/opotřebováno), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1. Občanského zákoníku nahradit v penězích - v praxi se tak děje formou započtení s kupní cenou, kterou prodávající kupujícímu vrací, a která je tudíž vyplacena ve snížené hodnotě po započtení.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat na trh, nebo pokud je na trh dodáváno za takovou cenu, že prodej kupujícímu za cenu uvedenou v objednávce by byl pro prodávajícího prodělečný. Před odstoupením je dodavatel povinen vždy informovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil zálohu nebo celou částku, prodávající ji odešle na účet kupujícího nebo na dohodnutou adresu v nejbližším možném termínu.
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Dodací podmínky

 • doručení po Praze - předpokládá, že kupující osobně převezme zboží od řidiče Spei servisu spol. s r.o. či kurýra, a zaplatí za něj při převzetí.
 • doručení v ČR kurýrem - předpokládá, že kupující osobně převezme zboží od kurýra a zaplatí za něj při převzetí.
 • doručení v ČR prostřednictvím České pošty - předpokládá, že kupující vyzvedne zboží na jemu příslušné pobočce České pošty a zaplatí za něj při převzetí.
 • osobní odběr na pražských provozovnách nebo u nejbližšího partnera v regionu zvoleném kupujícím - předpokládá, že kupující zboží osobně vyzvedne v provozní době a zaplatíte za něj při převzetí.
 • doručení v SR kurýrem - předpokládá, že kupující osobně převezme zboží od kurýra a zaplatí za něj předem převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • doručení v SR prostřednictvím České pošty - předpokládá, že kupující vyzvedne zboží na jemu příslušné pobočce Pošty a zaplatí za něj předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Způsob dopravy zvolí kupující v objednávce. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době způsobem uvedeným v objednávce kupujícího, pokud při upřesnění objednávky s operátorem nebylo sjednáno jinak.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen bezprostředně při převzetí zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav. V případě poškození je povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky, nechat jej potvrdit dopravcem a neprodleně informovat o poškozené zásilce prodávajícího.
Na základě záznamu a posouzení poškozené zásilky bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že přišlo mechanicky nepoškozené. Neúplnou či poškozenou zásilku je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně ještě v den doručení zásilky, a to písemně na reklamace@spei.cz nebo faxem na fax. č. 286 001 024. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

Při osobním odběru přebírá kupující zboží na provozovně prodávajícího v termínu, který sjednal s prodávajícím při potvrzení objednávky. Zboží je pro kupujícího rezervováno na provozovně prodávajícího po dobu max. 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo zboží před převzetím na provozovně prohlédnout. Při osobním odběru se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Platební podmínky

 1. Hotově - při převzetí zboží na provozovně nebo od kurýra.
 2. Dobírkou - při převzetí zboží od České pošty.
 3. Převodem - úhrada převodem na č. účtu: 2347-091/0100 u KB a.s., pobočka Praha 8 - Podvinný mlýn. Na tuto platbu Spei servis s.r.o. zákazníkovi vystaví zálohovou (proforma) fakturu, platbu musí zákazník uhradit před převzetím zboží. Zboží po té může vyzvednout na provozovně nebo bude zasláno kurýrem dle přání kupujícího. Se zbožím bude doručen daňový doklad.
 4. Kartou - při převzetí zboží na provozovně.
 5. Na splátky - při převzetí zboží na provozovně.

Záruční podmínky a reklamace

Záruka a reklamace jsou posuzovány v souladu s Reklamačním řádem společnosti Spei servis spol. s r.o. a platným právním řádem ČR.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
Jsou platné od 15.11.2006. a zároveň ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.