Zasílání novinek

Jméno:
Email:


 

SPEI SERVIS, spol. s r.o. - Autoservisy, pneuservisy, specialista na výfuky - idatabaze.czAutoservisy - opravy automobilů, servis aut - idatabaze.cz

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014

účinné od 1. 1. 2014, Spei servis, spol. s r.o.

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Spei servis, spol. s r.o., s registrovaným sídlem Praha 9, Na Vyhlídce 814/17, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206, IČO: 005 52 577; adresa pro doručování: Spei servis, spol. s r.o. Praha 9 - Prosek, Na Vyhlídce 814/17, PSČ 190 00, tel.: 286 001 020, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript („Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2 Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost

a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva

a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi

jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto

Obchodních podmínek.

1.3 Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

2. POJMY

2.1 V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující

význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník zboží ke dni uzavření individuální Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.spei.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku; Odběratel není povinen k odkupu zboží;

(b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti www.spei.cz, která umožňuje Odběrateli

vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Společnosti;

(c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou

je Odběratel povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani

Vratnou zálohu dle čl. 9.1 Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu

s Kupní cenou dle článku 6;

(d) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl.

Občanského zákoníku;

(e) „Odběratel“ nebo „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností

uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

(f) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2014 účinné od 1. 1. 2014;

(g) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů;

(h) „Objednávka“ znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Objednatelem

Společnosti;

(i) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách zboží, jejímž

předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách

Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

(j) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

(k) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem

Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém

z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky

k automobilům, motorové oleje a maziva;

(l) „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži,

technické specifi kace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě

poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě

na www.spei.cz.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouvu lze uzavřít:

(a) písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,

(b) ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,

(c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo

písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého

vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2 Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu

(za podmínek uvedených v článku 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji kterékoli provozovně

Společnosti v České republice. Aktuální seznam prodejních míst je uveřejněn na www.spei.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.3 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení

Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak bez jakéhokoli

omezení.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1 Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo

bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je

místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2 Společnost zajišťuje rozvoz zboží několikrát denně ze svých regionálních prodejních skladů. Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle druhý následující pracovní den od okamžiku uzavření Kupní smlouvy případně, je-li Kupní smlouva uzavřena až okamžikem dodání Zboží, od okamžiku učinění Objednávky.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1 Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Společnost

registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského

listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je Společnost Kupujícího povinna informovat v dostatečném předstihu a Kupující má obdobná práva jako ta uvedená v článku 12.2 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/ dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží dodáváno přímo Společností, bude ke Kupní ceně připočteno dopravné ve výši 10 Kč bez DPH za každý závoz Zboží Kupujícímu; to neplatí,

zaplatil-li Kupující Společnosti v průběhu předchozího kalendářního měsíce na Kupních cenách dle

uzavřených Kupních smluv částku vyšší než 10.000 Kč bez DPH; v takovém případě nebude dopravné

účtováno. Je-li Zboží dodáváno v nočních hodinách do noční schránky Kupujícího, bude ke Kupní ceně

připočteno dopravné ve výši 50 Kč bez DPH za každý závoz Zboží Kupujícímu; to neplatí, zaplatil-li

Kupující Společnosti v průběhu předchozího kalendářního měsíce na Kupních cenách dle uzavřených

Kupních smluv částku vyšší než 50.000 Kč bez DPH; v takovém případě nebude dopravné účtováno.

5.4 Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce, a to v případech objednání zboží

neregistrovaným zákazníkem. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné ve výši

vyúčtované dopravcem Společnosti; to neplatí, jedná-li se o dodávku Zboží v hodnotě Kupní ceny vyšší

než 3.000 Kč bez DPH; v takovém případě nebude dopravné účtováno.

5.5 Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

5.6 Dárkové poukazy platí na jednorázový odběr zboží v hodnotě poukazu vč. DPH na jakékoliv z poboček Společnosti. Dárkové poukazy není možné směnit za hotovost a nelze je kombinovat s dalšími slevami. V případě, že si zákazník vybere zboží v nižší hodnotě než je nominální cena poukázky, Společnost nevrací hotovost ve výši nevyčerpané částky. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze na sortiment se základní sazbou DPH po dobu jednoho roku od zakoupení.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1 Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním

převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím

uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených

v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

6.2 Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví

něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za

každý kalendářní den prodlení.

6.3 V případě, kdy je Kupující v prodlení s platbou Kupní ceny za Zboží v souladu s ustanovením § 1970 Občanského zákoníku přísluší Společnosti nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. ZÁLOHA NA INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY

Máte-li zájem o vyrobení, upravení či dodání zboží na zakázku, požadujeme zálohu v minimální výši 50% splatnou předem. O termínu dodání budete informováni. Bez zaplacení zálohy nebude zboží objednáno či upraveno. Záloha je nevratná v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

8. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před

podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní

vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo

k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

7.2 Kupující je oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující však vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která

počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností

buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) je poskytována záruka za jakost v délce trvání

36 měsíců ode dne jeho dodání. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).

8.2 Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Spei servisu, spol. s r.o. a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na všech prodejních místech Společnosti, a to pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.spei.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.

8.3 Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle článku 7.1 Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady ihned

neoznámil Společnosti, na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena

ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním

Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci. U nočních rozvozů, kdy

zákazník podpisem faktury/dodacího listu neztvrzuje převzetí Zboží, je Kupující oprávněn vady, které

by jinak mohl zjistit při prohlídce dle článku 7.1 Obchodních podmínek, oprávněn reklamovat do

10:00 hodin v den dodání Zboží nebo do 10:00 hodin následující pracovní den, bylo-li Zboží dodáno

v den pracovního klidu. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

10. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1 Společnost prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží jsou vratné

i po lhůtě dle článku 7.2 Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží

nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na

faktuře/ dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.

9.2 Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:

(a) Kupující vrátil obal(y), (případně Zboží), na které se vztahuje Vratná záloha,

(b) tento obal(y) je / jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní dokumentaci Společnosti, a musí být vráceno v obalu výrobce,

(c) Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,

(d) Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné závazky.

9.3 Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele

Společnosti, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny.

11. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

10.1 Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.

10.2 Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti

uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru

Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat Kupujícího

o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně

nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za

neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost

neprodleně potvrdí obdržení Objednávky.

10.3 V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou Společnost i Kupující oprávněni od objednávky odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.

10.4 Je-li Zákazník Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo

jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku,

odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli

sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo

e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

10.5 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

10.6 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

10.7 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při

přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím.

Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto

Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

12. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH VÝFUKŮ

11.1 Sportovní výfuky jsou určeny pro motorsport. Některé výfuky nemusí mít certifikaci pro provoz na pozemních komunikacích v rámci EU.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje

budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním

zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn

po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných

osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu

může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb

elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách

a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

12.2 Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Společnosti mají přednost před

ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

13.2 Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Dodavatele ode dne podpisu příslušné Kupní

smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo

zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění Obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění Obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tří měsíční výpovědní lhůtě počínající běžet od doručení nesouhlasu. Během této výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou smluvní strany povinny si uhradit vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

13.3 Podpisem Rámcové smlouvy nebo Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

13.4 Smluvní strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy

nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.